Εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες προς επαγγελματικές ομάδες

Προσωπικά στοιχεία

Αιτούμενες Υπηρεσίες

Η υπηρεσία αφορά την υποβολή ετήσιων ενημερωτικών στοιχείων για διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις με χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Η υπηρεσία αφορά την υποβολή στοιχείων για τον καθορισμό των εθνικών Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς και για την εκτίμηση των δόσεων σε εξεταζόμενους/ασθενείς από ακτινοδιαγνωστικές και επεμβατικές πρακτικές.

Η υπηρεσία αφορά την υποβολή έκθεσης ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας ακτινολογικών οδοντιατρικών συστημάτων.

Η υπηρεσία αφορά την εξειδικευμένη πληροφόριση για επιχειρήσεις τεχνητού μαυρίσματος.

Η υπηρεσία αφορά την εξουσιοδότηση οργανισμού για την υποβολή και διαχείριση δόσεων στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από τις αιτούμενες υπηρεσίες.

Αποστολή αίτησης εγγραφής στις υπηρεσίες