Δοσιμέτρηση προσωπικού

Η ΕΕΑΕ είναι ο αρμόδιος φορέας που συντονίζει την ατομική δοσιμέτρηση του προσωπικού που ασχολείται επαγγελματικά με ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ν. 4310/2014, ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014). 

Οι εκτιθέμενοι εργαζόμενοι, για λόγους επιτήρησης και παρακολούθησης, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Κατηγορία Α: οι εκτιθέμενοι εργαζόμενοι που ενδέχεται να λαμβάνουν ενεργό δόση υψηλότερη των 6 mSv ανά έτος ή ισοδύναμη δόση υψηλότερη των 15 mSv ανά έτος για τον φακό του οφθαλμού ή υψηλότερη των 150 mSv ανά έτος για το δέρμα και τα άκρα
Κατηγορία Β: όσοι εκτιθέμενοι εργαζόμενοι δεν κατατάσσονται στους εκτιθέμενους εργαζόμενους της κατηγορίας Α.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας (π.δ. 101/2018, ΦΕΚ 194/Α/20.11.2018) οι εργαζόμενοι της κατηγορίας Α πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά βάσει ατομικών μετρήσεων. Η παρακολούθηση των εργαζομένων της κατηγορίας Β οφείλει να μπορεί να καταδείξει τουλάχιστον ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν ορθώς ταξινομηθεί στην κατηγορία Β.

Ιδιαίτερη είναι η μέριμνα που λαμβάνεται για τους εξωτερικούς εργαζόμενους. Ως εξωτερικός εργαζόμενος νοείται κάθε εκτιθέμενος εργαζόμενος που δεν απασχολείται από τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για τις επιβλεπόμενες και ελεγχόμενες περιοχές, αλλά ασκεί δραστηριότητες στις περιοχές αυτές, συμπεριλαμβανομένων των μαθητευομένων και των σπουδαστών. Το σύστημα ατομικής δοσιμέτρησης που εφαρμόζεται για αυτούς τους εργαζόμενους θα πρέπει να εξασφαλίζει προστασία ισοδύναμη με εκείνη των εκτιθέμενων εργαζομένων που απασχολούνται μόνιμα από έναν οργανισμό.

Τα ατομικά δοσίμετρα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τα όρια δόσης που αναφέρονται στους κανονισμούς ακτινοπροστασίας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων που τηρεί η ΕΕΑΕ.

Ο προσδιορισμός των δόσεων των εκτιθέμενων από εξωτερική ακτινοβόληση ξεκίνησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1961. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η ατομική δοσιμέτρηση και η τήρηση του Εθνικού Αρχείου Δόσεων πραγματοποιείται από την ΕΕΑΕ. Το 1970 δοσιμετρούνταν 1.800 άτομα, ενώ σήμερα ο αριθμός τους ανέρχεται σε περίπου 12.000. Μέχρι το έτος 2000 για την ατομική δοσιμέτρηση χρησιμοποιούνταν φωτογραφικά δοσίμετρα (φιλμ), τα οποία αντικαταστάθηκαν από τα δοσίμετρα θερμοφωταύγειας (TLD).

Με βάση οδηγία που έχει δοθεί στους εκτιθέμενους εργαζόμενους, το δοσίμετρο φέρεται στο ύψος του στήθους, πάνω από την ακτινοπροστατευτική ποδιά, στις περιπτώσεις που αυτή χρησιμοποιείται. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης δύο δοσιμέτρων, εντός και εκτός ακτινοπροστατευτικής ποδιάς. Στις περιπτώσεις αυτές, το δοσίμετρο που φέρεται πάνω από την ποδιά τοποθετείται κοντά στο κολάρο του θυρεοειδούς.

Οι υπηρεσίες ατομικής δοσιμέτρησης που παρέχει η ΕΕΑΕ έχουν διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ κατά ISO 17025, Πιστοποιητικό 117, για μετρήσεις δοσιμέτρων σώματος και άκρων σε πεδία φωτονίων.

Σε περιπτώσεις εσωτερικής έκθεσης σε ακτινοβολία, η ΕΕΑΕ πραγματοποιεί μετρήσεις και αναλύσεις για την εκτίμηση της δόσης ακτινοβολίας.

Εξωτερική δοσιμέτρηση

Το Τμήμα Δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ παρέχει υπηρεσίες εξωτερικής δοσιμέτρησης για την ατομική παρακολούθηση των εκτιθέμενων εργαζομένων σε ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Περισσότερα...
DMC Firewall is a Joomla Security extension!