Έντυπα αιτήσεων

Α. Αιτήσεις για τον κανονιστικό έλεγχο πρακτικών ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών: 

 1. Xορήγηση αριθμού γνωστοποίησης
 2. Xορήγηση αποδεικτικού καταχώρισης
 3. Χορήγηση άδειας
 4. Αίτηση για εργαστήρια μαγνητικού τομογράφου 
 5. Αίτηση προμήθειας ραδιοϊσοτόπων

Β. Πρότυπα για:

 1. Υποβολή καταλόγου με τα εφαρμοζόμενα είδη ή κατηγορίες πρακτικών που υπόκεινται σε καταχώριση σύμφωνα με το παράρτημα Ι, μέρος Β
 2. Υποβολή καταλόγου με τα εφαρμοζόμενα είδη ή κατηγορίες πρακτικών που υπόκεινται σε αδειοδότηση σύμφωνα με το παράρτημα Ι, μέρος Γ
 3. Υποβολή στοιχείων επόπτη/ών ακτινοπροστασίας για πρακτικές που υπόκεινται σε καταχώριση
 4. Υποβολή στοιχείων επόπτη/ών ακτινοπροστασίας για πρακτικές που υπόκεινται σε αδειοδότηση
 5. Υποβολή στοιχείων εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση
 6. Υποβολή ονομαστικής κατάστασης εκτιθέμενων εργαζομένων για πρακτικές που υπόκεινται σε καταχώριση
 7. Υποβολή ονομαστικής κατάστασης εκτιθέμενων εργαζομένων για πρακτικές που υπόκεινται σε αδειοδότηση
 8. Υποβολή ονομαστικής κατάστασης προσωπικού σε εργαστήριο μαγνητικού τομογράφου 
 9. ANNEX I - Shipment of sealed sources between the member states of the european community

Όλα τα παραπάνω πρότυπα και αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr.


Γ. Αιτήσεις για την αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων 

 1. Αίτηση για την αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας στο πεδίο Α
 2. Αίτηση για την αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας στο πεδίο Β
 3. Αίτηση για την αναγνώριση εμπειρογνωμόνων Ιατρικής Φυσικής
 4. Αίτηση για την αναγνώριση υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας
 5. Αίτηση για την εξουσιοδότηση υπηρεσιών δοσιμετρίας

Όλα τα παραπάνω πρότυπα και αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση anagnoriseis@eeae.gr.

Όλες οι παραπάνω αιτήσεις για θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μπορούν να υποβληθούν στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση tmia@eeae.gr.

 

Ε. Αιτήσεις για θέματα ατομικής δοσιμέτρησης και βαθμονομήσεων 
 1. Αίτηση έναρξης ατομικής δοσιμέτρησης 
 2. Αίτηση διακοπής ατομικής δοσιμέτρησης 
 3. Αίτηση εισαγωγής οργανισμού
 4. Αίτηση χορήγησης βιβλιαρίου ακτινικής παρακολούθησης 
 5. Αίτηση αλλαγής δόσης 

Όλα τα παραπάνω πρότυπα και αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dosimetria@eeae.gr

 1. Αίτηση βαθμονόμησης οργάνου

Η παραπάνω αίτηση μπορεί να υποβληθεί στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση evoia@eeae.gr

 
ΣΤ. Aιτήσεις και υποδείγματα για θέματα ραδιενέργειας περιβάλλοντος
 1. Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού καταλληλότητας πόσιμου νερού
 2. Αίτηση μέτρησης ραδονίου σε κατοικίες
 3. Αίτηση μέτρησης για διάφορα υλικά
 4. Αίτηση για ανάλυση πόσιμου νερού
 5. Αίτηση επιτόπιου ελέγχου
 6. Αίτηση ραδιολογικής μελέτης σε ιαματική πηγή

Όλα τα παραπάνω έντυπα και αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@eeae.gr.


Ζ. Πρότυπα για την υποβολή στοιχείων για ιατρικές εξετάσεις/θεραπείες 

 1. Πρότυπο εντύπου για την υποβολή του αριθμού διαγνωστικών ακτινολογικών εξετάσεων και εξετάσεων επεμβατικής ακτινολογίας
 2. Πρότυπο εντύπου για την υποβολή του αριθμού εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής
 3. Πρότυπο εντύπου για την υποβολή αριθμού ακτινοπεραπευτικών θεραπειών
 4. Πρότυπο εντύπου για την υποβολή του αριθμού εξετάσεων μαγνητικής τομογραφίας
 5. Πρότυπο εντύπου για την υποβολή αριθμού διαγνωστικών ακτινολογικών εξετάσεων σε οδοντιατρεία
 6. Πρότυπο εντύπου για την συλλογή δεδομένων δόσης οδοντιατρικών τομογράφων (dental CBCT)

Όλα τα παραπάνω έντυπα και αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr.


Η. 'Αλλα έντυπα και αιτήσεις

 1. Έντυπο για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου
 2. Χρήση εντύπου για την καταγραφή των κωλυμάτων σχετικά με τη Μεταφορά Ραδιενεργών Υλικών - Κλάση 7 στην Ελλάδα

Όλα τα παραπάνω έντυπα και αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ΕΕΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr.

H EEAE δεσμεύεται για την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα όλων των πληροφοριών που λαμβάνονται ή δημιουργούνται κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων των διαπιστευμένων εργαστηρίων της, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από την κείμενη νομοθεσία.