Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Η ΕΕΑΕ, έχοντας θέσει την ασφάλεια ως προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της και στο επίκεντρο των αποφάσεων της, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει η ΕΕΑΕ είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015 και ενσωματώνει τις επιμέρους διαπιστεύσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Ειδικότερα, διαπιστευμένες σύμφωνα με το πρότυπο ELOT EN ISO/IEC 17025 είναι οι:

  • μετρήσεις χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων,
  • μετρήσεις δοσιμέτρων σώματος και άκρων,
  • μετρήσεις με τη μέθοδο γ-φασματοσκοπίας και α-φασματοσκοπίας,
  • μετρήσεις ραδονίου,
  • βαθμονομήσεις στην ακτινοθεραπεία, τη διαγνωστική ακτινολογία, την ακτινοπροστασία και την ατομική δοσιμέτρηση.

Επιπλέον, η ΕΕΑΕ είναι διαπιστευμένη ως Φορέας Ελέγχου, Τύπου Α, κατά ISO/IEC 17020 για να διενεργεί ελέγχους, σε εγκαταστάσεις εργαστηρίων: Ακτινολογικών, Πυρηνικής Ιατρικής, Ακτινοθεραπείας, καθώς και εργαστηρίων βιομηχανικών εφαρμογών και ραδιογραφήσεων.

Πιστοποίηση κατά ISO 29993 έχει επίσης για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της ακτινοπροστασίας και της πυρηνικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης, επόμενος στόχος της ΕΕΑΕ είναι η πλήρης εναρμόνιση του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA Safety Standards, Leadership and Management for Safety, GSR Part 2) αναφορικά με τη λειτουργία ρυθμιστικών αρχών και εγκαταστάσεων χρήσης ακτινοβολιών.

Μπορείτε να αξιολογήσετε συνολικά την εξυπηρέτησή σας από την ΕΕΑΕ συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.