Διεθνείς αξιολογήσεις

Με σκοπό την ενδυνάμωση του διεθνούς πλαισίου πυρηνικής και ραδιολογικής ασφάλειας και την εναρμόνιση με τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας, διενεργούνται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ενδελεχείς αξιολογήσεις του θεσμικού πλαισίου και των πρακτικών ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας που εφαρμόζουν τα κράτη. Αν και είχαν προαιρετικό χαρακτήρα, μετά την ψήφιση των Οδηγιών 2009/71/Ευρατόμ και 2011/70/Ευρατόμ οι διεθνείς αξιολογήσεις αποτελούν και συμβατική υποχρέωση των κρατών μελών της ΕΕ. Μέχρι στιγμής στη χώρα μας έχουν διενεργηθεί οι ακόλουθες αξιολογήσεις:

  • Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation, ARTEMIS Mission 2023. Η αξιολόγηση ARTEMIS διενεργείται από ομότιμους σύμφωνα με λεπτομερές καθιερωμένο πρωτόκολλο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Η αξιολόγηση αφορά την ίδια την ΕΕΑΕ, ως την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, το εθνικό πρόγραμμα της χώρας για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων καθώς και την εφαρμογή του από τους εμπλεκόμενους φορείς. Τα ευρήματα των ανεξάρτητων διεθνών εμπειρογνωμόνων ανέδειξαν το σημαντικό έργο που έχει γίνει στον τομέα και περιλαμβάνουν ευρήματα για βελτιώσεις που απαιτούνται.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη διεθνή αξιολόγηση ARTEMIS του έτους 2023, καθώς και την τελική έκθεση των αξιολογητών.

  • Integrated Regulatory Review Service, IRRS follow-up mission. Την περίοδο 19-24 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική διεθνής αξιολόγηση ομοτίμων αναφορικά με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και τη λειτουργία της ΕΕΑΕ, ως ρυθμιστικής αρχής. Ειδικότερα, αξιολογήθηκε η πρόοδος στην υλοποίηση των συστάσεων της αρχικής αξιολόγησης του έτους 2012. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ομάδας των αξιολογητών έχουν ικανοποιηθεί σχεδόν όλες οι συστάσεις και προτάσεις που είχαν γίνει το 2012. Η ομάδα των αξιολογητών κατέληξε, επίσης, στον εντοπισμό μιας νέας καλής πρακτικής και τη διατύπωση μιας νέας σύστασης. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την επαναληπτική διεθνή αξιολόγηση του έτους 2017, καθώς και την τελική έκθεση των αξιολογητών. 

  • Integrated Regulatory Review Service, IRRS. Για τις αξιολογήσεις IRRS χρησιμοποιούνται ως βάση σύγκρισης τα πρότυπα ασφαλείας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και άλλες αναγνωρισμένες διεθνείς πρακτικές. Η Ελλάδα είναι το πρώτο «μη πυρηνικό» κράτος μέλος της ΕΕ που υποβλήθηκε σε αυτή την αξιολόγηση. Η ελληνική αξιολόγηση προετοιμαζόταν από το 2009 και πραγματοποιήθηκε το 2012. Η σημασία της έγκειται στην ενίσχυση του συστήματος ραδιολογικής προστασίας και πυρηνικής ασφάλειας στη χώρα και στην προετοιμασία τυχόν αναθεωρήσεων του εθνικού νομοθετικού πλαισίου. Έχει, επίσης, γενικότερη σημασία, δεδομένου ότι η πρωτοβουλία ενισχύει την εικόνα της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο. Αντικείμενο της αξιολόγησης ήταν όλες οι πτυχές της ραδιολογικής προστασίας και πυρηνικής ασφάλειας στη χώρα, από το ρόλο της Κυβέρνησης και την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕΑΕ, ως αρμόδια ρυθμιστική αρχή, πραγματοποιεί μια επιθεώρηση ή μέτρηση.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την διεθνή αξιολόγηση του έτους 2012, καθώς και την τελική έκθεση των αξιολογητών.  

  • Education and Training Appraisal, EduTΑ. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης και αξιολόγησής του εκπαιδευτικού της έργου, η ΕΕΑΕ υπεβλήθη το 2008 σε αξιολόγηση (EduTA - Education and Training Appraisal) από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).
    Η αξιολόγηση κρίθηκε επιτυχημένη και οδήγησε στην υπογραφή μακρόχρονης συμφωνίας μεταξύ ΙΑΕΑ και Ελληνικής Κυβέρνησης, με την οποία η ΕΕΑΕ αναγνωρίζεται επισήμως ως αγγλόφωνο Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο στην Ευρώπη, για θέματα ραδιενέργειας, μεταφορών και ασφάλειας καταλοίπων. Παράλληλα, εκδόθηκαν συστάσεις υπό τη μορφή προτάσεων βελτίωσης.

    Τον Οκτώβριο του 2015 η ΕΕΑΕ υποβλήθηκε σε επαναξιολόγηση με σκοπό τη διαπίστωση της προόδου που σημειώθηκε και την περαιτέρω ενίσχυση του έργου της. Η αξιολόγηση αφορούσε στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν οι προηγούμενες συστάσεις, στo νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματικά εκτιθέμενων στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες, στη θέσπιση εθνικής πολιτικής και στρατηγικής για την εκπαίδευση και κατάρτιση στην ακτινοπροστασία και τέλος στις δυνατότητες λειτουργίας της ΕΕΑΕ ως Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου της ΙΑΕΑ.