Ανανέωση ειδικής άδειας λειτουργίας εργαστηρίων μαγνητικού τομογράφου

Για την ανανέωση από την ΕΕΑΕ της ειδικής άδειας λειτουργίας εργαστηρίων μαγνητικού τομογράφου απαιτούνται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση προς την ΕΕΑΕ, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύουσας ειδικής άδειας λειτουργίας.
  • Δικαιολογητικά επιστημονικού υπεύθυνου (άδεια άσκησης επαγγέλματος, ειδικότητα & εγγραφή στον Ιατρικό σύλλογο), εφόσον υπάρχει τροποποίηση με την προηγούμενη άδεια.
  • Δικαιολογητικά υπευθύνου ακτινοπροστασίας - ακτινοφυσικού ιατρικής (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκτός περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών), εφόσον υπάρχει τροποποίηση με την προηγούμενη άδεια.
  • Ονομαστική κατάσταση του προσωπικού, τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά εκπαίδευσης και ανάθεση πρακτικών πτυχών έκθεσης.
  • Επικαιροποιημένη έκθεση ακτινοπροστασίας έναντι μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών (προσωπικού, ασθενών και χώρων) και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης εκπονημένη από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας.
  • Κατάσταση εξοπλισμού του εργαστηρίου συνοδευόμενη με βεβαίωση κατασκευαστών εξοπλισμού για τη διάρκεια ζωής συστημάτων και ανταλλακτικών και
  • Πιστοποιητικό σήμανσης (CE mark) εξοπλισμού, εφόσον έχει υπάρξει μεταβολή στα συστήματα σε σχέση με την προηγούμενη άδεια.

Η ΕΕΑΕ μετά την αξιολόγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών προβαίνει σε επιτόπια επιθεώρηση, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις από πλευράς ασφαλούς λειτουργίας και προστασίας έναντι μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, εκδίδει το πιστοποιητικό καταλληλότητας και στη συνέχεια την ειδική άδεια λειτουργίας, η οποία ισχύει για πέντε (5) χρόνια. Εάν η ΕΕΑΕ κρίνει ότι τα παρεχόμενα δικαιολογητικά και πληροφορίες δεν είναι επαρκή, δύναται να ζητήσει πρόσθετα ή τροποποιήσεις των στοιχείων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι οποίες θα υποστηρίζουν και θα συμπληρώνουν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί.

Ενθαρρύνεστε να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr.